1/11/08

Lời kết thúc!

Sau 1 thời gian hoạt động với tên thuthuatblog.blogspot.com nay nhóm 2ksoft - aki chúng tôi đã đổi địa chỉ khác. Với trang mới này, chúng tôi hi vọng sẽ giúp được nhiều cho các bạn cũng như nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để trang mới này ngày càng phát triền hơn.

Thay mặt 2ksoft - aki, cảm ơn!

Địa chỉ trang mới: http://www.pctiplink.com/

Photobucket